Overslaan en naar de inhoud gaan

Politieke partijen gemeente Bergen NH keren zich tegen de boskap

De Stichting ter behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied (de Duinstichting) heeft alle politieke partijen die mee doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Bergen NH gevraagd naar hun visie op de omringende natuur. Van de 8 hebben er 7 onze vragen beantwoord. Merkwaardig vinden we dat Groen Links de vragen niet heeft beantwoord.

We hebben vragen gesteld over 10 onderwerpen, onder andere over het belang dat wordt gehecht aan de bossen en heidevelden in de duinen. Ook hebben wij vragen gesteld over de plannen om het duingebied om te vormen en de dennenbossen te kappen en hoe de partijen aankijken tegen het gemis aan samenspraak bij het opstellen van die plannen. Tenslotte hebben wij vragen gesteld over concrete stappen die de partijen willen doen voor het behoud van de natuur in onze directe omgeving.

Alle fracties, behalve Kies Lokaal, staan nog steeds achter de motie van 29 september 2016, waarin de gemeenteraad unaniem aan B&W vroeg om in plaats van de  kap van bomen, samen met GS naar alternatieven te zoeken voor het terugdringen van de stikstofdepositie. Zij willen dat het college deze motie alsnog uitvoert.

Alle partijen, behalve Kies Lokaal, stellen dat de mening van omwonenden een rol hoort te spelen in de discussies over de maatregelen uit het beheerplan. Dat vindt men van groot belang! De volgens Natura2000 verplichte samenspraak moet er alsnog komen.

Lijst 1: Kies Lokaal

-Wij willen de burgerparticipatie verbeteren en samenwerking stimuleren tussen gemeente en actiegroep.
-De expertise van inwoners kan behulpzaam zijn bij het formuleren van onze mening.

Lijst 2: Groen Links

(JE: Landelijk vraagt Groen Links nogal wat aandacht voor het klimaatprobleem. Lokaal is het angstvallig stil gebleven. Ondanks 3 (!) herinneringen heeft Groen Links niet gereageerd.)

Lijst 3: D66

-Wij willen een online platform voor inwoners dat helpt bij het peilen van meningen.

- Het aantal proteststemmen (15.000) is onterecht, Schoorl heeft ongeveer 4500 inwoners.
(JE: De Schoorlse bossen zijn de enige in de wijde omgeving, dus ook veel mensen uit Bergen en uit de wat wijdere omgeving hebben hun protest laten)

Lijst 4: VVD

-Wij zien graag een onafhankelijk mediator om te bemiddelen tussen de omvormingsplannen voor het duingebied en de meningen vanuit de omwonenden.

-Het akkoord van Parijs moet ook gezien worden in het licht van de stikstofcompensatie, door in Schoorl bomen te kappen en elders weer bomen te plaatsen. We vinden dit een ridicule discussie.

- Ten aanzien van de bijdrage van dennen op het afvangen van fijnstof heeft u een punt.

Lijst 5: CDA

- De inwoners weten het, de toeristen weten het. Dit is het mooiste stukje Nederland! Het bos- en heidegebied is daarin één van pijlers.

- Als samenspraak uitblijft dan is dat voor ons aanleiding om het algehele handelen van SBB onder de loep te nemen. Voordat er beheerorganisaties als PWN en SBB waren, onderhielden de inwoners van aangrenzende dorpen het gebied. Op dat gebied zijn wij verliefd geworden, niet op de huidige beheerders.

- Wij willen benadrukken dat wij geen bomenkap willen zoals SBB dit voor ogen heeft. Zonder het protest hadden wij mogelijk te weinig kennis genomen van grote impact op het landschap. Wij zijn dankbaar voor de assertiviteit van de inwoners!

- Als veelvuldige gebruikers van dit gebied zien wij niet dat deze omvangrijke kap in het belang is van de natuur, recreatie en toerisme.

- De toekomstige rol  die Gemeenten krijgen in het Natuurbeleid lijkt ons ideaal om een extra advies uit te brengen aan de Provincie.

Lijst 6: Gemeentebelangen BES

- Natuurbelang gaat boven economisch belang.

- Wij streven na dat het plan voor de bomenkap wordt aangepast. Wij luisteren naar de protesten en proberen deze te begrijpen. Wij controleren of deze in de beleidsplannen zijn meegenomen.

- Wij hebben de inbreng en adviezen van de betrokkenen en de bewoners broodnodig.

Lijst 7: PvdA

- Natuurbelang is van minstens even grote waarde als economisch belang. Het duingebied is van heel groot belang voor inwoners en bezoekers.

- Onze fractie kan verder in gesprek gaan met de Statenfractie. Het College van B&W moet druk blijven uitoefenen op SBB en Provincie om de samenspraak blijvend te organiseren. Nu gaat het om DIALOOG! Hoor elkaar, luister naar elkaar en kom tot gedragen plannen!

- SBB stelt dat door de verdamping in de winter de duinen verdrogen.
(JE: de uitspraak van SBB over de invloed van dennen op verdroging bleek op onjuiste interpretaties van PWN te berusten en wordt momenteel niet meer door SBB gehanteerd)

Lijst 8: Behoorlijk Bestuur Bergen

- De natuur moet blijven zoals die nu is. Geen dennen kappen. Niet afplaggen van begroeiing. Zand verstuiven kan ook op kleinere schaal om in tijd de gevolgen te bezien.

- Stikstofbestrijding aan de basis, dus minder intensieve veeteelt en landbouw.

- Luisteren naar wat inwoners willen. Dat is ons hoofd verkiezingsspeerpunt.

- Het Natura-2000 Uitvoeringsplan is een papieren tijger geworden waarachter politici zich verschuilen. 

- Wij zijn van mening dat de door SBB en PWN beoogde omvangrijke veranderingen zeker niet beter zijn voor natuur, recreatie en toerisme.

- Klimaatverandering en het akkoord van Parijs zijn mede het argument om niet te gaan kappen.

- Wij  willen dat  Provinciale Staten NH het Uitvoeringsplan corrigeren. Samenspraak is daarbij noodzakelijk. We willen samen met bewoners optrekken richting Provinciaal bestuur om tot wijzigingen in het Uitvoeringsplan te komen.

 

Klik hier voor het overzicht van de antwoorden van de partijen.